x
Tháng Tư 23, 2024

Hải Dương xây dựng đội ngũ trí thức ngang tầm nhiệm vụ

Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch nhằm xây dựng đội ngũ trí thức có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Mục đích nhằm xây dựng đội ngũ trí thức có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, có đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương.

Xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương lớn mạnh

Hải Dương đặt ra mục tiêu phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, nhất là chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới, đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trong đó, phấn đấu nâng số người có trình độ từ đại học trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh lên trên 85.000 người. Đạt tỷ lệ khoảng 3% tổng dân số của tỉnh. Chú trọng phát triển số lượng trí thức có trình độ sau đại học đáp ứng mức chuẩn theo quy định cho tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế, cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và các đơn vị hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ.

Hai Duong xay dung doi ngu tri thuc ngang tam nhiem vu

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022-2023) 

Trí thức trong lĩnh vực y tế đặt mục tiêu số bác sỹ/10.000 dân đạt 19 bác sỹ. Trí thức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm số lượng cơ cấu giáo viên giảng dạy ở tất cả các cấp học; 100% cán bộ, quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Trí thức trong lực lượng vũ trang: bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trí thức trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân (lực lượng lao động): Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43%.

100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ phù hợp với Đề án vị trí việc làm. Từ 15-20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có độ tuổi dưới 40; có từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện có độ tuổi dưới 40. 100% công chức cấp xã có trình độ đại học và 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Cán bộ lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp đến đối ngoại, hợp tác quốc tế sử dụng thành thạo ngoại ngữ; có 25- 35% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Dương từ 20% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới.

Có cơ chế khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

Cơ chế chính sách để tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn. Tập trung nguồn lực khoa học và công nghệ của tỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng vào phục vụ phát triển các ngành kinh tế, khoa học và nhân văn, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Dương xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc nhóm đầu cả nước. Phấn đấu có số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc bảng xếp hạng trong nước, khu vực và thế giới.

Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hải Dương đề ra 5 nhiệm vụ. Thứ nhất, tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thứ hai, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài nhằm tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học. Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tập trung vào trí thức có trình độ chuyên môn cao, đề nghị tham gia các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu.

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ những học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở bậc học phổ thông để bồi dưỡng, đào tạo chuyên biệt, chú trọng những chuyên ngành mà tỉnh đang có nhu cầu phát triển.

Thực hiện các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức thông qua việc thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng đội ngũ tri thức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo và phát huy năng lực sở trường của đội ngũ trí thức.

Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đối với đội ngũ trí thức.

Thứ tư, tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ tri thức, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, nhiệm vụ thứ năm được Hải Dương đề ra là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội trí thức; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức.

Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ tham gia nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ; trong quá trình nghiên cứu phải gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên từng lĩnh vực cụ thể và phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao kỹ thuật – công nghệ cho các tầng lớp Nhân dân.

Tạo cơ hội để trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá những tri thức tiến bộ trong cộng đồng, nâng cao năng lực tự nghiên cứu và phối hợp trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Nêu cao ý thức và trách nhiệm của trí thức trong việc áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, các hội trí thức trong tỉnh Hải Dương theo hướng sát thực tiễn; động viên, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ tri thức. Chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đội ngũ trí thức; thu hút, tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển tổ chức, phát triển hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa đội ngũ trí thức với cấp 6 ủy, chính quyền địa phương các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức các Hội trí thức theo từng lĩnh vực; tạo điều kiện để các Hội trí thức chuyên ngành tập hợp, thu hút đội ngũ trí thức trẻ, trí thức đã nghỉ hưu, trí thức ở trong và ngoài tỉnh tham gia, hoạt động có hiệu quả. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ tri thức trên các lĩnh vực. Tận dụng tiềm năng, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, đẩy mạnh hình thành hạ tầng tri thức hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo và truyền bá tri thức.

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức, trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo; trong văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sử dụng có hiệu quả “chất xám” của chuyên gia, cán bộ hưu trí, thông qua các tổ chức hội: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; Hội văn học nghệ thuật, các hội đồng tư vấn của Mặt trận tổ quốc. Ban hành Quy chế tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

Xem Thêm

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

Tin mới

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ tịch Liên hiệp hội huyện Vũ Quang

Thứ hai, 24/06/2024 09:36 (GMT+7) Liên hiệp hội huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, một trong những mục tiêu hướng đến của nhiệm kỳ là phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ Báo cáo của Công nghệ Khai thác Equinix dựa trên khảo sát các nhà lãnh đạo trong ngành mỏ đã vẽ nên bức tranh về xu hướng đổi mới công nghệ hiện tại như dưới đây (tại Úc). Các công ty khai thác mỏ […]

Ban biên tập

Ban Biên tập (Editorial Board) Phụ trách Tạp chí: Tạ Ngọc Hải          djemore20@gmail.com Thư ký kiêm Trị sự: Kiều Kim Trúc      kieukimtruc@gmail.com Thành viên 1- Trần Tú Ba                 trantuba2003@yahoo.com 2-Nguyễn Bình               nguyenbinh15849@gmail.com 3- Nguyễn Tiến Chỉnh    chinhnt53@gmail.com 4-Võ […]